Skip to content
Mai 13, 2015 / estatsunitsdecatalunya

ESTATSUNITSDECATALUNYA REFLEXIÓ Nº 500 ( DE LA 170)

REFLEXIÓ Nº 500 ( DE LA 170)

EEUUCAT

 Preparació per a un nou sistema de govern

 Esborrany preparat per  SENY  ( Josep Folch Plà i Guimerà )

 

( ESTATS UNITS DE CATALUNYA )

ACREDITACIÓ PERSONAL:    

                       L’acreditació personal s’hauria de proporcionar ja a els nadons, i hauria de tenir la capacitat de facilitar mitjançant lectura d’ordinador de : Totes les dades personals i econòmiques, doncs els seus progenitors  poden  donar-li allò que els ha sembli adient, quedant disminuït el patrimoni dels progenitors i ja augmentat  el del nou nat. 

TARJA  MAGNÈTICA DE IDENTITAT PERSONAL

                       Serà una tarja magnètica  o allò que calgué més adient.

                       Haurà de servir al propietari de la mateixa , per tot allò que tan ell com  l’administració de l’estat, els a cia necessari per a conèixer  totes  les  dades referents a  ; cultura , economia i social. 

COLLEGIS GREMIALS:    

                      Tothom , des del moment en que l’administració activi i decideixi el moment  en  que  a  de  poder  votar, fins el dia de la seva mort, haurà de pertànyer a un gremi.

                      Tots  els  membres  del  collegi gremial estaran  obligats  a  fer  una votació  anual i secreta per determinar : Qui  dels  membres del gremi es el mes avaluat per a esser President del país, o ministre que li correspongui per el gremi a que pertanyi.

                      Total de membres del gremi. 

                      Total de votants ( haurà de ser igual al de membres del gremi)       

                       Relació (de major a menor) en número de vots dels 10 mes votats.

                       Relació total dels membres que han obtingut vot i a continuació els que no n’han obtingut cap.

                      Cada  capital  de  província  tindrà  la  seu  central  dels  col-legis gremials pertanyents a un ministeri. 

                      Els 10 mes votats de cada subdelegació votaran de igual manera per a obtenir la relació dels 10 mes votats a cada capital de  província i els 10 de  cada  província de igual  manera  votaran  a els 10 primers de la nació, d’aquesta manera , cada gremi, a nivell nacional disposarà d’un llistat amb els 10 millors qualificats dintre de cada gremi, o grup de gremis pertanyents a un ministeri.  

                      Els  gremis  a  nivell  nacional  designaran  per  el mateix sistema de votació  secreta  a  aquells  que  creguin  que poden representar-los com a president del país, ministre  i també com a representants dels gremis .

                      El president del país s’haurà de votar entre tots els escollits dins les seus centrals dels col·legis gremials pertanyents a cada ministeri.  

                      Quant cada ministeri tingui els grups de 10 de cadascun dels gremis que  el composen els hi donarà un valor equiparable a cadascun dels escollits amb justa proporció a la quantitat de votants de cada gremi en particular. De tal manera que els vots obtinguts per un gremi de 100 persones siguin equiparables als de un altre gremi de 5000 persones.

                       Finalment es donarà una quantitat de vots igualment proporcionals a cada ministeri en les quantitats finals que s’hagin establert per arribar a les votacions finals.

                       Tothom tindrà dret a presentar-se com a candidat a la presidència del país si  te  l’aval  de al  menys 10.000 vots. I sempre tindrà com a oponents tants  candidats  a  la  presidència  com  gremis  tingui  el  país,  d’aquesta manera es formaran les llistes per a president del país.

                       El  motiu  haurà  d’esser  el  procurar  sempre  que  el  país cia   dirigit per les persones més avaluades  per a fer-ho.

                       El President del Tribunal Suprem dirà a cada gremi , a quin ministeri pertany.

                       Les llistes seran obertes i votaran per cadascun dels ministeris: Un President, que acabarà sent el president del país o el ministre que l’hi pertanyi.

                       La central dels col·legis gremials  entregarà la relació dels mes votats de cada gremi al tribunal superior de justícia.

                       Els gremis s’agruparan per a representar els ministeris .

                       Cada ministeri , agrupant tots aquells gremis que l’hi pertanyin haurà de votar a els dos ( 2 ) INTERVENTORS JUDICIALS , en  la seguretat que mai , els dos INTERVENTORS JUDICIALS  pertanyin :  A la mateixa ciutat o  col·legi , donat que les seves informacions seran de la màxima importància per el desenvolupament de la societat.

                       Pensem que les seves vivències i determinacions en explicar la forma d’actuació d’aquell ministeri al que pertanyin , serà molt important.

                      Tindran la  qualificació estima i prestigi , iguals a els que pugui tenir un ministre. Ells  i els gremis.

( Tots nosaltres ) serem els que veritablement vetllarem per el nostre país…  

                      Quedaran , per tant , unes molt importants llistes amb  grans quantitats de persones dintre de cada ministeri , persones valuoses i avaluades per poder ésser canviades en el cas de qualsevulla irregularitat o ineficàcia que els interventors judicials  denunciïn .

EXEMPLE DEL REPARTIMENT

                       Imaginem-nos que cada gremi te 10.000 punts , a repartir de forma proporcional a la puntuació real que han obtingut els 10 primers de cada gremi , tot desestimant les votacions perdudes per aquells que no hagin votat dins els 10 primers.

                                    Gremi…5000                  Gremi…2000                      Gremi…150

  1…………………………..400……..1.858……………201……..1.517……………….30……..2.206

  2…………………………..330……..1.533……………188……..1.419……………….26……..1.912

  3…………………………..300……..1.393……………180……..1.358……………….19……..1.397

  4…………………………..250……..1.161……………175……..1.321……………….18……..1.324

  5…………………………..248……..1.151……………170……..1.283……………….15……..1.103

  6…………………………..230……..1.068……………160……..1.208……………….14……..1.029

  7…………………………..105………..488……………..65………..491…………………5………..368

  8…………………………..101………..470……………..63………..475…………………4…………294

  9……………………………..97………..451……………..62……….468…………………3…………220

10……………………………..92………..427……………..61…………460…………………2……….147

TOTAL SIMPLE….. ..2.153………………………..1.325………………………………136…………………………………..

TOTAL EQUEVALENT     10.000                      10.000                       10.000

==================================================================

 

EXEMPLE  CÀLCUL:

 

 10.000 : 2.153 x 400=……1.858……………………………………………………………………………………………..

 10.000 : 2.153 x 330= …..1.533……………………………………………………………………………………………..

 10.000 : 1.325 x 201 ================……. 1.517………………………………………………………..

 10.000 :    136 x   30 =================================……. 2.206…………………

 

JUTGES:

                       La justícia ha d’esser lo més important d’un país; per tant , serà de la màxima importància assolir que ha d’esser:

                       Justa  ( sense criteris predeterminats ) Ràpida, i al màxim propera que cia possible.

                       Els jutges haurien de provenir dels camps de les humanitats, l’historia, l’advocacia i també de tots aquells que cien reclamats per a ser-ne per haver demostrat un comportament , una honorabilitat i una justícia en el seu quefer ordinari.          

                       Haurien d’haver-hi tres nivells de jutges, a saber:

3er.  Nivell: El Tribunal Superior de Justícia “ SUPREM “

2º     Nivell: El Tribunal Provincial si teniu províncies , vagueries o allò que estimeu mes adient.

1er.  Nivell: El Tribunal  Municipal .

                      Cada municipi tindrà com a mínim un jutge ( segons la quantitat d’habitants ) altrament , aquells municipis amb pocs habitants , tindran un jutge per la suma dels habitants de diversos pobles, sent així que en aquestos cassos el jutge en qüestió , ho serà de diversos pobles.

                      Cada un dels tres nivells judicials tindrà un President.

                      El President del Suprem serà nomenat per el President del país,

                      El President Provincial serà nomenat per el President del Suprem.

                      El President  Municipal serà nomenat per el President Provincial.

                      Cada un dels Presidents tindrà l’autoritat i responsabilitat davant d’aquella autoritat que els hi ha donat  per formar el seu equip , tot triant els membres que prefereixi dels ja nomenats gremis, triant sempre d’aquells mes ben qualificats.

                      Aquells judicis que  s’hagin de celebrar al SUPREM hauran de rebre l’opinió del primer i segon Nivells, no el judici,; sols l’opinió.

                      Aquells judicis que s’hagin de celebrar  al Provincial , talment hauran de rebre l’opinió del primer Nivell.

 TOTS ELS JUTGE, INCLÒS EL SUPREM ,  

PODRAN SER   SANCIONATS, REPROVATS  I CESSATS PER EL PRESIDENT DEL PAÍS ,

MITJANÇANT LES DENUNCIES  CURSADES PER ELS INTERVENTORS JUDICIALS.

                      Els interventors judicials tindran la missió de vigilar que totes i cadascuna de les funcions que han de fer possible el bon funcionament del país es compleixin rectament, donaran compte de les seves denuncies , tan al poder judicial com a la presidència del país .

                      El president del país decidirà la seva sanció , destitució o no , procurant estar d’acord amb el president del tribunal suprem.

FORMACIÓ:

                      El  ministre de formació tindrà baix la seva responsabilitat, tres importants branques dins la FORMACIÓ:

 la EDUCACIÓ , la  FORMACIÓ i la INVESTIGACIÓ.  

EDUCACIÓ:

                      L’educació serà considerada bàsica per posteriorment rebre formació professional, per tan , l’educació correrà a càrrec de professionals , que , votats en la forma ja coneguda vetllaran per la vigilància i obtenció d’una bona educació en l’estaï de la educació primària. En principi haurien de ser :

 Educadors , historiadors , psicòlegs, humanistes….

FORMADORS:

 Matemàtics, Economistes, Enginyers, Arquitectes, Physics, Metges, Literats,

 Musics, Ecologistes Investigadors..etc..etc….

                       El departament de Formació tindrà el deure de donar treball a tots aquells que acabada ja la seva carrera , estiguin disposats a treballar.

EL MINISTRE DE FORMACIÓ : Tindrà  l’obligació  de donar  treball a tots els que , acabada la seva carrera, formativa i o universitària  l’hi  demanin ; per tant , desenvoluparà la recerca i creació d’empreses procurant en tot  moment l’equilibri entre l’oferta formativa i universitària a tots els nivells amb la demanda empresarial. L’universitari , un cop obtingut el títol que l’acrediti, tindrà el dret a treballar allà on el ministre de FORMACIÓ l’hi indiqui , essent l´import del seu salari a càrrec de l’administració publica. fins que es determini que ja pot estar a càrrec de l’empresa privada.

El MINISTRE DE FORMACIÓ : Tindrà l’autoritat de posar i treure els candidats al treball, a totes les empreses a les que cregui adient fer-ho ; les empreses no podran oposar-se-li, i si l’empresa en qüestió   no vol que se l’hi retiri la persona en pràctiques , haurà de convenir el contracte amb el treballador en practiques , corrent ja definitivament a càrrec de l’empresa el salari que ambdós estableixin. 

                       Els departaments D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ, es facilitaran  les dades necessàries  a fi i efecte de poder cobrir les necessitats tant d’ EDUCACIÓ com de FORMACIÓ  i INVESTIGACIÓ. Tindran un organigrama general , personalitzat i compartit sota la direcció del MINISTRE DE FORMACIÓ .

                      Per  tant , clarament , el  MINISTRE DE  FORMACIÓ , es  d’una  importància cabdal  en  el  desenvolupament  d’un  país; ell ,, es aquell que crearà empreses per a no deixar sens treball a aquells que durant anys , ha impulsat a que estudiessin . Seria Incomprensible i no seria lògic dir-les-hi a aquells que cels va empènyer a estudiar ,  que, acabada  la seva vida d’esforç i estudis no l’hi pot oferir allò per lo que s’havia esforçat .

 INVESTIGADORS:

                      El departament d’investigació, procurarà aglutinar tots els coneixements mes avencats per, estudiant els avenços de l’humanitat, procurar fer avencar a els nostres investigadors , ajudant-los , i, ajudant-nos en el nostre progrés.     

PRESIDENT:

                     El president del país tindrà l’honor de ser-ho i la responsabilitat de procurar ; la defensa del seu país, la seva historia, les  seves  costums  i  la  seva  prosperitat  en  tots  els camps ,tan  socials, culturals i econòmics.

                    El president , que ja ha estat elegit com a tal formarà el seu govern amb el coneixement d’aquells 10 mes valorats per els ciutadans en cadascun dels ministeris. Tot seguit , elegit ja el ministre de justícia, serà aquest el que triarà els dos INTERVENTORS JUDICIALS  de cada ministeri.

                       El president donarà autoritat a cadascun dels seus ministres , però i també, responsabilitat.

                       El president no podrà intervenir ni interferir en cap qüestió jurídica ; amb l’excepció de la seva pròpia defensa.

                       La defensa militar correrà a càrrec de la presidència del país i del poder judicial; no es podrà anar a la guerra censa la unanimitat d’ham dos cossos.

El president del govern del país , podrà formar el seu govern amb tots i cada un dels membres votats en cada un dels gremis del país. i també amb aquells que a  criteri  del  president  siguin  de  la  seva  confiança , i  podran  ser  sancionats  i destituïts  per  el  propi  president,  però  amb  la  aquiescència  i judici dels INTERVENTORS JUDICIALS  que  els  hi  correspongui  segons  el ministeri al que pertanyin.

                      Els membres del govern podran ser reprovats i cessats per votació secreta dels 10 membres dels collegis gremials al que pertanyin,.-La votació es farà en coneixement de l’exposició dels motius i per majoria simple.

                      El membre de govern a reprovar, i , o cèsar haurà de guardar relació , tan  el motiu per el que cel reprova com per el  reconeixement   i  capacitat  de  judici  del gremi que el reprova.

                      El president del país podrà demanar votacions  per totes aquelles qüestions que ho cregui pertinent.

                     També  podran  demanar  votacions  dintre els  gremis , quan ho demanin la meitat mes un dels mateixos.

                     Les votacions ho seran per ordinador , per així conèixer amb rapidesa el seu resultat.

                     Les emprentes digitals , oculars o les que hi siguin adients hauran d’esser llegibles per l’ordinador a fi de no poder ésser falsejades .

                     Cada ciutadà/na podrà en tot moment conèixer el contingut de les seves dades nacionals incloent allò que va votar , no així l’estat, que en el tema de les votacions , únicament coneixerà que va votar , però no allò que va votar.

                     El president del país tindrà com a prioritat  i per a l’ordre que es manifesta, la  cobertura  econòmica  dels  jubilats , de  la  justícia  i  la  educació  i formació dels ciutadans  del seu país.

JUBILACIONS I PENSIONS:

Qualsevol ciutadà de Catalunya podrà jubilar-se desprès d’haver treballat un mínim de quaranta anys, i la seva pensió mensual serà del 0,85% del total cotitzat. Pagarà aproximadament el 20% del seu sou.

Exemple:

sou de 1.000 € al mes x 12 mesos any X 40 anys =  480.000 €

Un sou de 1.000 € al mes – 20 % =            800 € mes nets

20 % de 480.000 € = 96.000 €  X 0,85 % = 816 € mes

Tot ciutadà de Catalunya , ha de rebre lo millor del seu país quant arriba a la jubilació .

Que poc orgullós s’hauria de sentir la ciutadania catalana en veure a els seus majors sense poder adquisitiu .

Si els jubilats i jubilades d’un país  arriben al final dels seus dies amb un fort poder adquisitiu, ben segur que la societat millorarà molt……….

https://estatsunitsdecatalunya.wordpress.com/

       a twitter: http://twitter.com/EEUUCAT

Anuncis

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: